• Stout Logo
 • Van Noordenne Logo
 • Logo Rabobank

Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 september is de voortgang van de activiteitenzone en specifiek het onderdeel aanpassing sportcomplex vv Peursum aan de orde geweest. Om alle Peursum-leden te informeren over dit belangrijke onderwerp wordt in dit bericht de stand van zaken toegelicht.

 

 

Situatie Activiteitenzone

 

Wat heeft er de afgelopen periode plaatsgevonden?

In maart 2016 heeft de gemeenteraad Giessenlanden op voorstel van het college van B&W besloten een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van acht miljoen euro voor het realiseren van een sporthal, parkeervoorzieningen, herinrichting van het park, benodigde aanpassingen aan de aanwezige sportcomplexen en de realisatie van een verenigingsgebouw. Dit is ruim drie miljoen minder dan in het oorspronkelijke plan was opgenomen. En het bovenstaande plaatje was daarbij NIET het uitgangspunt. Het bovenstaande plaatje kan echter wel omarmt worden als met de mogelijkheden die werden besproken door adviseurs van het college van B&W en de adviescommissie van het bestuur van vv Peursum door de besluitvormende gremia wordt ingestemd.

De uitvoering van het plan heeft grote gevolgen voor Peursum. De nieuwe sporthal is immers ingetekend op de locatie waar nu het A-veld ligt. De afgelopen periode heeft een door het bestuur gevormde adviescommissie (Kees Korevaar, Bert Steehouwer en Frank aan de Wiel) diverse overleggen gevoerd met adviseurs van de gemeente. Doel hiervan was om een voorstel aan het bestuur van Peursum voor te kunnen leggen waarvan de commissie kon aangeven daarover een positief advies aan het bestuur uit te willen brengen. Als uitgangspunt gold hierbij dat er voor moet worden gezorgd dat Peursum in de toekomst een vitale voetbalvereniging kan blijven. Met goede voorzieningen en binnen acceptabele financiële kaders. Eind september kon de adviescommissie aan de gemeentelijke adviseurs aangeven dat in haar ogen een positief voorstel aan het bestuur van Peursum kon worden voorgelegd.

 

Hoe ziet het plan er in hoofdlijnen uit?

-Het huidige C-veld wordt vervangen. Hier komt een kunstgrasveld voor in de plaats.
We opteren voor de kunstgrasvariant. Deze heeft als voordeel dat er minder aanpassingen in het park nodig zijn. Deze besparingen kunnen dan voor een deel ingezet worden om het tekort dat wij voorzien bij de nieuwbouw van de kantine te verkleinen.

-Het huidige B-veld blijft behouden en wordt in de toekomst het hoofdveld.

-Het huidige trainingsveld wordt, nadat de kantine is gesloopt, vergroot naar een volwaardig natuurgras wedstrijdveld.

-Op de locatie van het huidige parkeerterrein wordt een volwaardig natuurgras pupillenveld gerealiseerd.
Behalve dat dit als inloopveld gebruikt kan worden voorafgaand aan wedstrijden, biedt dit de mogelijkheid om nog uit te kunnen breiden in ledenaantal.

-Het A-veld maakt plaats voor een sporthal en een nieuw clubgebouw voor Peursum.
Dit blijven twee aparte accommodaties. Peursum is opdrachtgever voor de eigen clubaccommodatie. Wel is met de gemeente overeengekomen dat beide accommodaties door dezelfde architect worden ontworpen.

-Tussen de sporthal en de Kerkweg komt een gezamenlijke parkeerplaats die door Vridos, Peursum en de tennisvereniging wordt gebruikt.

-De tribune wordt afgebroken.

-De huidige kantine wordt afgebroken.

De financiële middelen voor de aanpassingen van de velden worden door de gemeente ter beschikking gesteld. Peursum zal als opdrachtgever de werkzaamheden laten uitvoeren. De gemeente draagt ook bij in de kosten van de sloop van de kantine en de tribune. Deze werkzaamheden zullen ook in opdracht van Peursum worden uitgevoerd. Voor het nieuw te bouwen clubgebouw is een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro voorzien. De gemeente draagt, zoals ook elders, vijftig procent bij. Peursum de andere helft.

 

Wat is de status van het plan?

De beide adviesorganen hebben het plan met een positief advies aan hun opdrachtgevers (bestuur vv Peursum en college B&W Giessenlanden) voorgelegd. Bij de gemeente is het nu aan het college, bij Peursum aan het bestuur en de leden.

 

Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden?

Als alles goed gaat, is het streven om aan het einde van het seizoen 2016-2017 het C-veld te vervangen door kunstgras zodat hier met de start van seizoen 2017-2018 op gespeeld kan worden. De gemeente streeft er naar om begin 2019 de sporthal gereed te hebben. Een ambitieuze planning, maar deze geeft wel aan dat als er eenmaal goedkeuring is, het plan ook snel gestart kan en moet worden.

 

Nog in onderzoek

De gemeentelijke adviseurs onderzoeken nog de mogelijkheden van ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’. In financiële zin kan dit gunstig zijn voor het project ontwikkeling activiteitenzone Giessenburg. In deze variant zou er een stichting kunnen zijn die opdracht geeft voor het realiseren van de accommodaties. De gesprekken hierover zijn nog gaande.

 

Hoe gaat het verder?

Als alle besluiten echt genomen zijn en hetgeen tussen de gemeente en Peursum zwart op wit staat zal de fase van uitvoering kunnen beginnen. Er is al een bouwcommissie gevormd, onder leiding van Wim van Genderen. Deze commissie staat in de startblokken om een programma van eisen op te stellen voor de velden en het clubgebouw, uiteraard rekening houdend met de wensen van de gebruikers daarvan. En binnen de vastgestelde financiële kaders, zodat de continuïteit van Peursum , ook in de toekomst, gegarandeerd is en blijft.

 

mededelingen

Complex voorlopig gesloten

afgelastingen

Voorlopig geen trainingen en geen wedstrijden

klik hier voor meer info

Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Electro World Logo
 • Hak Installatieservice Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Rabobank Logo
 • Sportshop Vlot Logo
 • Stout Logo
 • Van Noordenne Logo

LAATSTE NIEUWS - Voortgang ontwikkeling activiteitenzone Giessenburg en nieuwbouw

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 1

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2020 | Ontwikkeld door COMMPRO