• Logo Rabobank
 • Stout Logo
 • Van Noordenne Logo

Agenda ledenvergadering vv Peursum te houden op 30 september 2016, 20.00 uur kantine vv Peursum

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering

3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 18 september 2015

4. Verslag van de secretaris over het seizoen 2015-2016

5. Verslag van de penningmeester over het seizoen 2015-2016

6. Verslag van bevindingen van de kascontrolecommissie

7. Jaarverslag en jaarrekening:

7.a. voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

7.b. voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2015-2016

8. Verkiezing kascontrolecommissie

9. Pauze

10. Bespreken stand van zaken activiteitenzone Giessenburg

11. Voorstel wijzigen artikel 3.5. certificaatvoorwaarden (algemeen, A, B, C en D) kunstgrasveld vv Peursum

Voorgestelde aanpassing:

“Jaarlijks worden er evenzoveel Certificaten (vervroegd) afgelost als vertegenwoordigende een waarde gelijk aan minimaal 10% van de totale nominale waarde.....”

12. Begroting seizoen 2016-2017:

12.a. Toelichting op de begroting seizoen 2016-2017

12.b. Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2016-2017

12.c. Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2016-2017

13. Bestuursverkiezing:

13.a. Ingevolge het rooster van aftreden zijn aftredend:

bestuurslid Peter van der Graaf (penningmeester). Peter van der Graaf stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem wederom als bestuurslid te benoemen.

bestuurslid Arie Sprong. Arie Sprong stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem wederom als bestuurslid te benoemen.

Kandidaatstelling voor een vacante bestuursfunctie kan tevens plaatsvinden door ten minste 10 leden. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk plaats te vinden en kan tot 1 uur voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend.

14. Voorstel tot wijziging van de uit 1979 gedateerde verenigingsstatuten.

Het voorstel ligt voor de leden ter inzage in de bestuurskamer. Om het voorstel in te zien wordt u verzocht een afspraak daartoe via de secretaris te maken. Het voorstel zal eveneens worden gepubliceerd op de website van de vereniging. Klik hier voor de concept statuten vv Peursum 2016-09-15

15. Rondvraag

16. Sluiting

mededelingen

Complex voorlopig gesloten

afgelastingen

Voorlopig geen trainingen en geen wedstrijden

klik hier voor meer info

Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Electro World Logo
 • Hak Installatieservice Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Rabobank Logo
 • Sportshop Vlot Logo
 • Stout Logo
 • Van Noordenne Logo

LAATSTE NIEUWS - Agenda ledenvergadering 30-09-2016

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 1

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2020 | Ontwikkeld door COMMPRO