• Vrijdag 15 september 2023, aanvang 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van v.v. Peursum.  

  Voorafgaand aan de ALV liggen vanaf 19.30 uur: Agenda ALV: 15-09-2023, de notulen van ALV d.d. 25-08-2022; begroting 2023-2024 ter inzage in de bestuurskamer. 

  Voor diegene die de stukken eerder ter inzagen willen hebben kunnen dit kenbaar maken via de mail. 

  1. Opening 

  1. Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering 

  1. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 25 augustus 2022 

  1. Verslag van de secretaris over het seizoen 2022-2023 

  1. Verslag van de penningmeester over het seizoen 2022-2023 

  1. Verslag van bevindingen van de kascontrolecommissie 

  1. Jaarverslag en jaarrekening: 

  7.a.      Voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening  

  7.b.      Voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2022-2023 

  1. Verkiezing kascontrolecommissie 

  1. Pauze 

  1. Begroting seizoen 2023-2024: 

  10.a.    Toelichting op de begroting seizoen 2023-2024 

  10.b.    Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2023-2024 

  10.c.    Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2023-2024           

  1. Bestuursverkiezing: 

  11.a.    Ingevolge het rooster van aftreden is aftredend: - bestuurslid (algemeen) Martin Blom treedt af en is niet herkiesbaar. Vanuit het bestuur wordt geen vervanger voorgesteld, de functie is momenteel vacant. 

  11.b.    - bestuurslid Koen van Beuzekom (secretaris). Koen van Beuzekom treedt af en is niet herkiesbaar. Vanuit het bestuur wordt geen vervanger voorgesteld, de functie is momenteel vacant.   

  Kandidaatstelling voor een vacante bestuursfunctie kan tevens plaatsvinden door ten minste 10 leden. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk plaats te vinden en kan tot 1 uur voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend, nieuwe bestuursleden zijn zeker welkom.   

  1. Rondvraag 

  1. Sluiting 

   

rfwbs-slide